Reisevilkår

Disse reisevilkårene fastsetter hvilke retningslinjer og plikter som gjelder mellom IØR og de reisende. Reisevilkårene er utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforeningen (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8. 1995. Vær oppmerksom på at spesielle vilkår gjelder for grupper som kjøper pakkereiser med flybilletter, se vilkår HER.

1. Bestilling og betaling

Bestillinger omfatter de ytelser som er beskrevet i bestillingsbekreftelsen. Bestillingsbekreftelsen sendes av IØR som e-post etter at bestilling er mottatt enten skriftlig eller muntlig. Ved bestilling betaler kunden et depositum på 20% av reisens totale kostnad. Beløpet er minimum kr. 10.000,- pr. gruppe. Unntak fra disse grensene er reiser der arrangøren kan dokumentere spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter. IØR vil i hvert særskilte tilfelle informere om dette. Depositumet fratrekkes ved sluttbetaling som forfaller ca. 1 måned før avreise. Reglene i dette pkt. gjelder ikke hvis transportprisen er en rabattert pris hvor spesielle regler gjelder. Totalbeløpet for bestillingen skal være registrert innbetalt før avreise. Kontroller at bestillingsbekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Betaling med kredittkort aksepteres ikke for treningsleirer og cupreiser.

2. Kundens plikter

Kunden plikter å betale det avtalte vederlaget innen den fristen som er fastsatt på fakturaene. Vesentlig betalingsmislighold gir IØR rett til å annullere bestillingen. Kunden plikter å sette seg inn i de alminnelige vilkår eller de betingelser IØR har satt inn i katalogen eller som står i bestillingsbekreftelsen og reiseruten. Kunden plikter å ta med gyldig pass evt. VISA/ helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendig for reisen. Kunden plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Kunden plikter videre å rette seg etter IØR sine egne bestemmelser slik de er presentert før avtaleinngåelse, bosteder og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/ de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt og at den aktuelle pakkereisen er av en slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

3. Informasjon til de reisende

(Pass, visum, forsikring, vaksinasjoner etc.)

IØR vil informere de reisende hvis spesielle forhold gjelder ved behov for visum.IØR ber alle som reiser utenom Norden om å medbringe gyldig pass. I forhold til reiser med båt innen Norden viser vi til hvert enkelt rederi sine nettsider.

UD’s reiseregistrering www.reiseregistrering.no er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller telefon.

STENA LINE: Gøteborg-Frederikshavn http://www.stenaline.no/Trafikkinformasjon

COLOR LINE Kristiansand/Larvik- Hirtshals http://www.colorline.no/praktisk_informasjon/pass_og_legitimasjon

FJORD LINE Bergen/Stavanger/Kristiansand - Hirtshals https://www.fjordline.com/nyttig-pa-reisen/#!tab:reisevilkaar

IØR anbefaler de reisende å ordne med Europeisk helsetrygdkort. Informasjon finner dere på www.helfo.no.

Mange hoteller, spesielt i Sør-Europa, har innført turistskatt. Gruppene står selv for betaling av dette direkte til hotellet.

4. Avbestilling mot vederlag

Ved avbestilling tidligere enn 42 dager før avreisedøgnet starter belastes kunden for et gebyr på kr.300,- pr. person. Ved avbestilling fra 42 til 15 dager før avreisedøgnet belastes kunden depositumet. Ved avbestilling mindre enn 15 dager før og og 3 dager til avreisedøgnet belastes kunden for 50% av reisens pris. Ved avbestilling senere enn 3 dager før avreisedøgnet starter eller ved utelatt fremmøte ved avgang gis ingen refusjon. IØR refunderer dog flyskatter som flyselskapene refunderer IØR. For noen typer reiser gjelder spesielle avbestillingsregler. Eksempelvis gjelder dette pakkereiser som inkluderer (rute)flybilletter kjøpt på spesielle betingelser - se avb.regler for dette HER. Egne regler gjelder også for reiser til Euro-Sportring sine cuper og andre spesielle arrangementer.

5. Avbestilling ved force majeure

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen og få refundert innbetalt beløp, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før pakkereisen skal ta til, konstanteres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte forholdene og vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke der kunden kjente, eller burde kjenne til omstendighetene da vedkommende inngikk avtalen om kjøp av reisen.

6. Avbestillingsbeskyttelse/reiseforsikring

Våre pakkepriser inkluderer verken avbestillingsbeskyttelse eller reiseforsikring. Vi anbefaler alle reisende selv å sørge for dette via eget forsikringsselskap.

7. Den reisendes rett til å endre bestilling eller overdra den til andre

Inntil 30 dager før avreise, mot et gebyr på kr. 250,- pr. person, kan den reisende endre reisedag, reisemål etc. så sant ledige plasser finnes. Den reisende har rett til å overdra en reise som er fullt betalt til en annen mot å erstatte overfor IØR de utgifter de har i forbindelse med dette. Reglene gjelder ikke der de er i strid med internasjonale regler fra ruteflyselskap. Dersom kunden ikke benytter sin utreisebillett, kansellerer enkelte flyselskaper returbilletten automatisk. Hvis kansellering skjer på grunn av dette har kunden ingen rett til refusjon fra IØR og kunden må selv ordne og dekke utgifter til ny returbillett.

8. Arrangørens forbehold om endringer i priser, ytelser og valutakurser

IØR tar forbehold om endringer i priser og ytelser som er beskrevet på denne nettsiden, i vår katalog og i andre publikasjoner og prislister som IØR utgir. Eventuelle prisendringer kan skyldes økte transportutgifter, og skatt og avgifter eller endrede valutakurser. Den avtalte prisen kan ikke endres de siste 20 dagene før avreise. Øker prisen mer enn 8 % etter at avtalen er inngått kan den reisende heve kjøpet uten kostnader.

9. IØR sine plikter

IØR plikter å gjennomføre reisen etter det innhold som ble avtalt. Hvis det oppstår hendelser som er utenfor IØR sin kontroll, for eksempel bytte av hotell, endring av transportmiddel etc. skal IØR sørge for at de reisende får minst mulig ulemper.

10. IØR sin rett til å avlyse reiser

IØR har rett til å kansellere en reise dersom det blir solgt for få plasser. IØR plikter å gi de påmeldte deltakerne skriftlig beskjed senest 30 dager før avreise dersom reisen blir kansellert. Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han med rimelighet ikke ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, som hverken arrangøren selv eller noe han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsommer sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles med de foran nevnte.

11. Mangler

Hvis den reisende mener det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag/erstatning, har den reisende plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig. Klager over mangler, for eksempel i forbindelse med overnattingssted, mat etc. må straks fremlegges ovenfor IØR sin kontaktperson på stedet, til IØR sin representant i området eller til IØR sitt kontor på Mysen, slik at dette kan bli rettet eller kompensert på stedet. Dersom dette ikke blir gjort, vil senere klage eller krav om kompensasjon bli avvist. For øvrige klager er fristen 1 måned etter reisens avslutning. Skriftlig klage forlanges.

12. Forbehold om endringer og trykkfeil

Alle opplysninger om priser på nettsiden baserer seg på forhold slik de var på kalkulasjonstidspunktet. Opplysningene gis med forbehold om endringer av priser, avreisesteder, tider med mer. Det tas forbehold om eventuelle feil på nettsidene.

13. Billettservice

Er det bestilt billetter til teater, musicals, fotball- og håndballkamper eller arrangement innen idrett eller kultur gjennom IØR og disse ikke blir benyttet, refunderes ikke billettkostnaden uavhengig av årsak.

14. Treningskamper/dommerutgifter

IØR vil arrangere de treningskamper kunden ønsker så sant dette er praktisk mulig å få til. Eventuelle transportkostnader i forbindelse med treningskamper vekk fra bostedet må dekkes av hver enkelt klubb, enten det dreier seg om egne biler/busser eller leid transportmiddel. Dommerutgifter betales på stedet.

15. Utendørs trening

Ved dårlig vær i forkant av, eller under treningsleiren kan det hende at baneforholdene ikke er så gode (en dog at banene stenges) som kunden eller IØR ønsker at de skulle være. Om trening må flyttes eller avlyses på grunn av været, betraktes dette som force majeure og det vil ikke bli gitt erstatning av arrangøren. Eventuell transport til andre baner må dekkes av gruppa.

16. Kansellering av cuper

IØR tar forbehold om at cuparrangøren kansellerer sine cuper, kansellerer enkelte aldersklasser eller slår sammen klasser.

17. Spesielle betingelser ved Eurosportring cuper.

Det gjelder spesielle betingelser for depositum, bekreftelse av endelig antall og betaling i forbindelse med reiseopplegget til diverse Eurosportring cuper. Kontakt IØR for ytterligere detaljer.

18. Spesielle depositumsregler v/gruppereiser og spesialreiser med fly

Ved bestilling vil IØR innkreve et minimumsbeløp på kr. 1000,- i depositum pr. person med forfall innen ca. 2 uker. Pga. flyselskapenes regler vedr. avbestilling av flyseter vil dette depositumet ikke bli refundert tilbake til kunden uansett avbestillingsgrunn.

19. Forbehold om endringer av fotballkamper

Indre Østfold Reisebyrå kan ikke ta ansvar for at fotballkamper blir avviklet i henhold til terminlister vi har fått fra arrangøren. Dersom oppsatt kamp av en eller annen grunn ikke spilles som oppsatt, vil vi refundere kostnaden på selve fotballbilletten, eventuelt skaffe billett til en annen kamp innenfor samme reiseperiode. De som ikke ønsker å benytte seg av de innkjøpte flybilletter og hotellsenger kan ikke påregne refusjon for dette, da IØR selv ikke får refusjon fra flyselskap eller hotell.